תושב נכבד,

בהתאם לנוהל העירוני, נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו, עליו להמציא לאגף שיפור פני העיר מסמכים ואישורים ולהצהיר נכונות בקשתו.

מקומות החניה השמורים בשטח הציבורי ניתנים אך ורק למי שאין לו מקום חניה פרטי במקום מגוריו או פתרון אחר לחניה.

על מנת לדון בבקשתך בוועדת התמרור העירונית, עליך למלא את הטופס כולל ההצהרה ולצרף את המסמכים הדרושים.

לידיעתך, הצבת התמרור וסימון המשבצת אינם מקנים לך זכויות קניין על המקום שהוקצה לחניה עבור רכבך.

המועצה רשאית לשנות את מקומו או לבטלו, לפי שיקול דעתה.

התמרור יוצב בשטח כל עוד את/ה כנכה זקוק לו ולא ישמש איש מלבדך.

הזכאות לחניית נכה הינה לנכה שהציג אישור של רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין ואישר לגביו בכתב אחת מאלה:

עיוור

שדרגת נכותו 90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו (בעלי תג נכה כיסא גלגלים בלבד).

זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

לשאלות ובירורים:shefa@efrat.muni.il  או בטלפון  -02-9939340

למלוי טופס בקשה לחץ כאן