הסבר על חשבון מים
אופן חישוב חשבון המים:

החיוב בגין צריכת מים ושירותי ביוב, הנו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון, בתעריף המים והביוב, שקבעה הרשות הממשלתית למים ולביוב.


צריכת מים:

צריכת המים נקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית במד המים, לבין הקריאה הקודמת, ביחידות מטר מעוקב (מ"ק). על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא נגישות מרבית לקריאתו הסדירה.


צריכה מחויבת במד מים "פרטי":

 הצריכה המחויבת במד המים משקפת את הצריכה הפרטית ביחידת הצריכה (למשל בדירה או בחנות). לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (צריכה משותפת), במידה וקיימים.


הפרשי מדידה (צריכה משותפת):

 נקבעים לפי ההפרש בין מד המים הראשי לבין סך מדי המים ה"פרטיים". הפרש מדידה זה מחולק באופן שווה בין כל היחידות בנכס משותף, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף מסמכים, לפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומתווסף לצריכה הפרטית כצריכה לכל דבר. הסיבות להפרשי המדידה מגוונות, השכיחות שביניהן: שטיפה, השקיה או נזילות גלויות/ סמויות.


אחריות הצרכן על רשת המים הפרטית:

מועצה מקומית אפרת, אחראית על רשת המים העירונית-ציבורית בלבד (עד למונה הראשי בכל נכס). האחריות על תקינות רשת המים הפרטית והמשותפת בנכס (אחרי המונה הראשי) חלה על הצרכן, לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת.

סוג הקריאה:

משמעותו, האם חיוב הצריכה בוצע לפי קריאת מד המים בפועל או עפ"י הערכה.
כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, בין השאר בשל חוסר נגישות/חשד לחוסר תקינות המד ו/או חסרונו של המד, הצריכה תיקבע עפ"י הערכה. במקרה זה תפורט בחשבון המים הסיבה להערכה. על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא נגישות מרבית לקריאתו הסדירה.


תשלום חשבון המים:

יש לשלם את חשבון המים והביוב עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד, יחייב תוספת ריבית פיגורים ועלול לגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים.


הגשת בקשה לעריכת בירור של חשבון המים התקופתי:


עם קבלת החשבון יש לבדוק את כל פרטיו. ניתן להגיש בקשה לעריכת בירור של חשבון המים, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום. הגשת ערעור על החשבון אינה יכולה להוות עילה לאי פירעון החשבון במועד שנקבע.