פרסומת

דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם יוטיוב EN פתיחת הגדרות נגישות

הזמנה להגיש הצעות לרכישת מבנה יביל (קרוון)

הזמנה להגיש הצעות לרכישת מבנה יביל (קרוון)

 

  1. החברה הכלכלית לפיתוח אפרת בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לרכישת מבנה יביל (קרוואן) השייך לה ואשר מצוי בשכונת התמר באפרת (להלן: "האתר").
  2. מציע שהצעתו תתקבל מתחייב לרכוש את הקרוון במצבו הנוכחי (as-is) ולהעתיקו מן האתר בתוך 30 יום מיום חתימת ההסכם על חשבונו הבלעדי ואחריותו הבלעדיים של  ובכפוף לקיום כל הוראת דין החלה בעניין שינוע מבנים יבילים באזור יו"ש.
  3. מחיר המינימום עבור הקרוואן: 19,000 ₪ + מע"מ.
  4. את נוסח הסכם הרכישה ניתן לראות באתר מועצת אפרת (יש למלא את סכום ההצעה בגוף ההסכם).
  5. סיור למציעים יתקיים ביום שני 27.3.23 בשעה 12:30. נפגשים בכניסה ברחבה העליונה באתר הקרוונים בגבעת התמר באפרת. ההשתתפות בסיור – חובה! מציעים אשר יבקשו לבדוק את המבנה באמצעות מומחה מטעמם יהיו רשאים לעשות זאת לאחר תיאום מראש עם החברה.
  6. את ההצעות בצירוף צק ע"ס 10% מגובה ההצעה וההסכם חתום בכל עמודיו יצורפו במעטפה אחת ויוגשו לתיבת המכרזים במשרדי אגף ההנדסה, לא יאוחר מיום ראשון 2.4.23 בשעה 14:00.

לצפיה בהסכם