אנא קראו בעיון את ההנחיות ופעלו לפיהן:

ראשית, שימו לב שלצורך הגשת הבקשה יהיה עליכם למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

א.   טופס בקשה לרשיון עסק. מצורף כאן 

ב.   צילום חוזה שכירות ובעלות על הנכס.

ג.    הגשת גרמושקה חתומה ע"י אדריכל ובעל העסק שתכלול:

1.    טופס בקשה לפתיחת ההליך מול כל גורמי הרישוי במקביל.

2.   תכנית סביבה ומגרש בקנה מידה 1:250 עליה מצוין בצורה בולטת מיקום העסק.

3.   תכנית העסק מפורטת כולל מדפים בקנה מידה 1:50.

4.   חתכים אורך ורוחב בקנה מידה 1:250.

5.   צילום חזית העסק

6.   תכנית פתחים ושטחם.

7.   טבלת שטחים של העסק הכוללת את כל הפונקציות הקיימות בעסק כולל מטבח, מחסן, שירותים, חדרי רחצת עובדים וכו'.

8.   שרטוט חזית העסק

ד. במידה והעסק הינו חברה או תאגיד יש לפעול כדלקמן:

 יש לצרף צילום תעודה מרשם החברות, עם תדפיס שאילתה מלאה על החברה או התאגיד וכתובת המשרד הרשום במשרדי רשם החברות. תעודה זו חייבת להיות מעודכנת ליום הגשת הבקשה. (עדכון התעודה נעשה במשרדי רשם החברות, רח' יפו 97 – מרכז כלל, ירושלים)

  יש להמציא אישור מרשם החברות ובו מפורטים שמות מנהלי החברה, כתובותיהם ומספרי תעודות זהות.

ה.   במידה והעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת (מז''ח) יש להביא אישור ממתקין מוסמך או פטור מלשכת הבריאות המחוזית.

ו. נגישות נכים - במידה והעסק הינו מקום ציבורי או שירות ציבורי יש להביא חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה. או לחילופין, במידה וניתן להגיש תצהיר יש להגיש תצהיר חתום ע"י עו"ד.
[הקביעה האם יש צורך במורשה נגישות או שדי במילוי תצהיר נגישות תלויה בגודל העסק וייעודו. לבירור יש לפנות אל מחלקת רישוי עסקים במועצה].

ז. במידה בידך חוות דעת מקדמית, יש לצרפה לבקשה.