מחלקת הגזברות אחראית על המנהל הכספי ברשות המקומית. הגזברות מסייעת לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של הרשות המקומית. במסגרת זו אחראית על הכנת התקציב השנתי, ביצועו תוך אבטחת המשאבים הכספיים לפעילות החוקית של הרשות וניהולם הנכון תוך שמירה על החוקים, התקנות הצווים וחוזרי שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים, ורואה החשבון לרשויות.

מתפקידה לבצע פיקוח וקיום מעקב שוטף למנוע היווצרות חריגות בהוצאות, תוך הקפדה על מימושן וניצולן של ההכנסות העצמיות ואלה שמקורן ממשרדי ממשלה שונים וטיפול בשמירת האיזון בין ההכנסות וההוצאות,  כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן ועמידה במסגרת התקציבית המתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.