חוק רישוי עסקים תשכ"ח  1968, מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים והוא נועד להבטיח מטרות שונות, כמפורט להלן:
1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות.
עסקים "טעוני רישוי" ,כלומר, הם עסקים הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968.

בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי" אשר בסמכותה להוציא רשיון עסק ובראשה עומד ראש הרשות המקומית. הרשיון בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב.

כל בקשה לרשיון עסק, המוגשת למח' רישוי עסקים חייבת לעבור בדיקה וחוות דעת הועדה המקומית / מח' ההנדסה באשר לשימושים המותרים במקרקעין שבתחומם מבוקש רשיון העסק.


 מומלץ לא לבצע צעדים שיגרמו להוצאות כספיות מיותרות, לפני בדיקה במשרדי הועדה המקומית ומח' רישוי עסקים, באשר לאפשרות פתיחת העסק בכל מקום מסוים.


גורמי רישוי נוספים לאישור הרשות הם:
משרד הבריאות, משטרה, איכות הסביבה, רשות הכבאות, משרד הכלכלה ויתכן גורמים נוספים בהתאם לבקשה .
מודגש, כי כל עסק טעון רישוי הפועל ללא רשיון עסק כחוק, צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ו/או מינהליים נגדו בגין ניהול עסק ללא רשיון.
המועצה המקומית אפרת ו"רשות הרישוי המקומית" ייעשו כמיטב יכולתם לסייע לבעלי עסקים להשגת האישורים הדרושים מהגורמים הרלבנטיים, ע"מ להבטיח את הפעילות בעסקים כמתחייב בחוק.
יחד עם זאת, המועצה ו"רשות הרישוי המקומית" מצפות מבעלי העסקים לשיתוף פעולה מלא בדרך להוצאת רשיון העסק, להקפיד על מעקב השגת האישורים, ו/או טיפול והשלמת דרישות המשרדים השונים וזאת ע"מ להגיע בסופו של דבר להנפקת רשיונות עסק והבטחת הפעילות בתנאים ראויים, לטובת הציבור כולו.