נוהל למתן רישיון עסק לרוכלות מזון – פריט 6.9.א לצו רישוי עסקים.

בהתאם לחוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) רוכלות מחייבת קבלת רישיון עסק מהמועצה.

אין לעסוק ברוכלות ללא רישיון עסק / אישור זמני מהמועצה.

רישיון עסק יינתן ל 12 חודשים מיום הוצאתו, או לתקופה קצרה יותר בהתאם לנקוב בו לפי המוקדם מבניהם. רישיון עסק הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

לא יינתן רישיון עסק ולא ינהל אדם עסק לרוכלות ולא יעסוק בו, אלא אם כן נתקיימו התנאים הקבועים בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשל"ד- 1973.

תנאים לקבלת רישיון רוכלות:

 1. בעל הדוכן נדרש לעמוד בכל הדרישות הקבועות בחוקי העזר של הרשות בכלל, ובדרישות חוק העזר (רוכלים), התשס"ג- 2003 בפרט. כן נדרש בעל הדוכן לעמוד בהוראות ובתקנים של הגורמים המוסמכים. 
 2. אין להתחבר למערכות הרשות כגון: חשמל / מים / תאורה, אלא באישור הרשות.
 3. בדוכן ככלל לא יבוצע בישול מכל סוג שהוא, אלא יימכרו מוצרי מזון שיוצרו בעסק בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים ורישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א- 1960.
 4. הרשות תיתן עדיפות למתן רישיון רוכלות לתושבי המועצה אפרת.
 5. הרישיון יינתן למבקש עבור רוכלות במיקום מסוים אחד בלבד.
 6. באחריות הרוכל לשמור על השטח בסביבת העסק נקי, לנקותו במהלך היום ובתומו, ולהציג הסדרים המעידים על פינוי האשפה לאתר פסולת מורשה כדין.
 7. הרשות תפקח על הרוכלות, ובמידה שימצא כי רוכל פועל ללא רישיון רוכלות הוא צפוי שיינקטו נגדו הליכים, ובכלל זה, סגירת הדוכן, החרמת הציוד ונקיטה בהליכים משפטיים.
 8. הרשות אינה מתחייבת לאשר הבקשה. כל בקשה תיבחן על פי שיקול דעת המועצה בתשומת לב למיקום הדוכן, סמיכותו לכביש/צידי הדרך, המזון הנמכר בו וכיו"ב.
 9. קבלת אישור רוכלות כפוף לתשלום אגרה בסך 330 ₪ לדוכן.
 10. הרשות רשאית לסטות ממדיניות זאת ולתת אישורים חריגים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן לשנות נוהל זה ע"פ שיקול דעתה.
 11. המועצה רשאית לדרוש מהמבקש פרטים נוספים / דרישות / אישורים כאלה ואחרים אשר יהוו תנאי לאישור הבקשה.