הריני מתחייב
הריני מתחייב
הריני מתחייב לפנות את הפסולת ועודפי העפר, לאתר מאושר ומסודר בתיאום עם מהנדס המועצה. הריני מתחייב לשמור על כל כללי הבטיחות באתרי הבניה ע"פ חוק הבטיחות באתרי בניה. הריני מתחייב למקם את מכולת האשפה לפסולת בנייה/חומרי הבניה במיקום המסומן בהיתר הבניה ולהקפיד על הסדר והניקיון כל זמן הבניה הריני מתחייב לשמור על גידור מלא באתר הבניה במהלך כל עבודות הבניה.
Browser not supported