אנו מתחייבים בזאת לבצע את הבורות הנדרשים לשם הצבת מתקני אשפה מוטמנים, וכן לרכוש ולהתקין על חשבוננו את מתקני האשפה המוטמנים, ע"פ מפרט של חברת אלון בע"מ המצ"ב בלבד וזאת בקשר עם בניית הדירות במגרש הנ"ל וזאת במקום לשלם אגרה, בגין כך למועצה.

ידוע לנו, כי מימוש התחייבות זו ע"י חברתנו הינה חלק בתנאי ההיתר ותנאי הכרחי לקבלת טופס 4, נוסף על הדרישות האחרות הנקובות בהיתר הבניה. הננו להבהיר, כי התחייבותנו הינה בלתי הדירה.

הערבות שהוגשה לטובת נזקים לשטח ציבורי תיועד גם להבטחת קיום ההתחייבויות, דלעיל. (מיקום הפחים, ע"פ תכנית הפיתוח של המגרש).
Browser not supported