בס"ד

‏‏‏י"א טבת תשפ"ב

‏15 דצמבר 2021

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה שלא מן המניין

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין ביום א', כ"ב טבת 26.12.2021 שתתקיים בחדר ישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:30-   ישיבת מועצה שלא מן המניין:
 

הארכת תוקף חוקי עזר - היטל שמירה ואבטחת כניסת פועלים: תכנית השמירה שבבסיס חוק העזר קיבלה את אישורו המקצועי של הממונה חזי רז מנהל אגף ביטחון וחירום במשרד הפנים ותוקף האישור הינו עד סוף שנת 2022, אך מאחר שלחוק העזר יש תוקף עד סוף שנת 2021, אנו מבקשים בתאום עם הממונה על המחוז להאריך את חוק העזר כמו שהוא עד סוף שנת 2022. במהלך שנת 2022 אגף הביטחון יכין תכנית שמירה עדכנית להמשך.

  • שיפור השירות לתושבים - חניה בתשלום

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

            סאמיט חברת תמלול