בס"ד  י' אב תשע"ט  11 אוגוסט 2019
לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,
הנדון : זימון ישיבת מועצה שלא מן המניין
בהמשך לשדר הדוא"ל שהתקבל מחבר המועצה עו"ד אברהם בן צבי, החתום ע"י 5 חברי מועצה שאת חתימותיהם לא ניתן לזהות, נקבעה ישיבת מועצה שלא מן המניין וישיבת ועדת תכנון ובניה שלא מן המניין
ליום  ג', י"ב אב, 13.8.2019 בשעה 20:30 בחדר הישיבות במועצה.

 

על סדר היום:

דיון בהחלטת ועדת משנה להתיישבות – מועצת תכנון העליונה מיום 6 באוגוסט 2019 שלא לקבל את עמדת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה אפרת לדחות את בקשת היזם בקשר להגדלת הצפיפות במגרש 1101 מ – 40 יח"ד ל- 106 יח"ד ולדחות את ההתנגדויות.
קבלת החלטה בהגשת ערר או ערעור או עתירה מטעם המועצה המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה נגד ההחלטה הנ"ל.
מתן אישור לפתיחת ישיבה תיכונית במתחם שבות ישראל.
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה

 

העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים