יחידת הפיקוח מפקחת על בניה בהתאם להיתרי הבניה.

היחידה אחראית על בדיקת הנכסים לקראת הנפקת טופס 4.

במידה ומאותרות חריגות בניה שלא בהתאם להיתר ניתן לבעל החריגה האפשרות להסדיר חריגה זו והחזרת המצב לקדמותו.

במידה ובעל החריגה אינו מסדיר את החריגה מועבר הטיפול לידי התובע העירוני.