פרטי החותמים

מצהירים ומתחייבים במאוחד ובנפרד כדלקמן:

ידוע לי כי הבקשה הינה בין היתר לאישור תוספת בניה לדירה.
הצהרה
הצהרה
• הננו להצהיר בזה כי ידוע לנו כי היתר הבניה, אם ינתן, יממש בפועל את יתרת אחוזי הבניה הקיימים לכל הבנין עפ"י התוכנית החלה על השטח. • הננו להצהיר בזה כי ידוע לנו כי לא נוכל לקבל אישור לבקשות להיתרי בניה מטעמינו, בגין זכויות להם ויתרנו בזה. • הננו להצהיר בזה כי הננו מסכימים לאישור וביצוע תוספת הבניה עפ"י הבקשה כפי שהוגשה בתכנית למתן היתר בניה. • הננו להצהיר בזה כי הננו מוותרים בזה על כל טענה בכל הקשור לניצול יתרת אחוזי הבניה ע"י מבקש ההיתר ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הועדה המקומית בכל הקשור לאמור לעיל. • ידוע לנו כי בחתימתנו הננו מתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת שכן זכויות צד ג' תלויות בה. • הננו מתחייבים להודיע על התחיבותנו זו לכל מי שירכוש זכויות בדירה בעתיד.

לראיה באנו על החתום

Browser not supported
Browser not supported
יש לצרף תצהיר עו"ד עם פרטים מלאים של בעלי הזכויות