עורך הבקשה

פרטי הנכס

אזור בניה
אזור בניה
אופי הבינוי
אופי הבינוי (חובה) שדה חובה
תוכנית סביבה תוכנית מצב קיים חתך דרך התוספת המבוקשת תמונות המבנה/חזית גבולות המגרש תוכנית הקומה הרלוונטית לבקשה
כ"כ הריני מצהיר, כי כל הפרטים בבקשה נכונים
כ"כ הריני מצהיר, כי כל הפרטים בבקשה נכונים (חובה) שדה חובה
הריני מצהיר בזאת, כי בקשתי זו הינה במסגרת בקשה לדיון עקרוני ואין באישורה ע"י הועדה היתר לביצוע עבודות בניה כלשהם בנכס. ידוע לי, כי אישור עקרוני של הועדה המקומית מהווה בסיס לתחילת תהליך של שינוי תוכנית מתאר מפורטת על ידי ועל חשבוני ובאחריותי בהתאם להחלטת הועדה. ידוע לי כי בניה ומימוש הבקשה בפועל יהיה רק לאחר מתן תוקף לתוכנית שינוי תב"ע הגשת בקשה להיתר בניה וקבלת היתר בניה בכתב ע"י הועדה המקומית. ידוע לי בזאת, כי בניה ללא קבלת היתר בניה בכתב מהועדה המקומית מהווה חריגת בניה לכל דבר, אשר אסורה עפ"י החוק, עם כל המשתמע מכך. כ"כ הריני מצהיר, כי כל הפרטים בבקשה נכונים
Browser not supported