החל מ 25.10.2013 נכנסו לתוקף תקנות נגישות לשירות.

תקנות אלו מתווספות לתקנות נגישות מבנה קיים וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח – 1998.
לפי סעיף 8א' לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון או לחדשו, מבלי לבחון התקיימות של הוראות הנגישת. 
בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות (הנגשה פיזית והנגשת השירות).
 על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.

מה כוללת הנגשת עסק?
להנגשה מספר מרכיבים החל מגישה נאותה עד הכניסה לעסק, תכנון פנים, ריהוט ושירות, שירותים, ועד התאמה לאנשים עם מוגבלות ראייה,שמיעה שכלית ונפשית.

האם כל עסק מחוייב בהנגשה ?
חובת ההנגשה נקבעת על פי שלושה קריטריונים:
1. האם העסק נותן שירות לציבור?
עסקים שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קלת קהל(כגון:קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה), צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק.
עסקים כמו מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר(בבניין קיים או חדש)חל הליך הנגישות רק על האזור אליו מגיעים  לקוחות.
2. גודל העסק - האם העסק קטן או גדול?
עסקים קטנים עד 100 מ"ר או עסקים של בתי אוכל אשר שטח אולם הישיבה שלהם עד 25 מ"ר בבניין חדש או עד 50 מ"ר בניין קיים, יידרשו לבצע הנגשה לעסקים בהתאם למדריך הנגשה לעסקים קטנים.
3. מיקום העסק - האם העסק נמצא בבניין חדש, או קיים?
עסק בבניין חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש. 
(תקנות התכנון והבנייה(בקשה להיתר, תנאיו וא​גרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש)
עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013).
עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה לא חלה עליו אלא על בעל הבניין, במקרים אלו יידרש בעל העסק להמציא אישור ממורשה נגישות שהעסק עומד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.
מורשה נגישות יכול לתת פטור בבניין קיים, אם הדבר בהסכמתו ובהתאם להנחיות תקנות הנגישות.

קיימים 3 סוגים של פטור לנגישות:
פטור עקב קושי הנדסי – מתן הפטור בסמכות מורשה נגישות מתו"ס.
פטור בהיבט של פגיעה מהותית באופי הבנין, בעיקר מטעמי שימור.
פטור מטעמים כספיים, עם נטל כלכלי גבוה. (מתן הפטור בסמכות נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות)

זמן ביצוע דרישות נגישות בעסקים
חוק השוויון קובע כי המועד הסופי לביצוע תקנות נגישות מתו"ס בהתאם למועד כניסת התקנות לתוקף(26.6.2012) הינו, כדלקמן:
לחייב שאינו רשות ציבורית(גוף פרטי):
עד 4 בניינים (כולל) – 1.11.2015
בדיקת הבניין (סקר נגישות) עד 22.12.2012
ביצוע התאמות נגישות עד 1.11.2015
מעל 4 בניינים-עד 1.11.2017
20% מהבניינים – עד 22.6.2014
40% מהבניינים – עד 22.6.2015
60% מהבניינים –עד 22.6.2016
100% מהבניינים- עד 1.11.2017

מדריך הנגשה לעסקים קטנים.pdf