בס"ד

‏‏ד' כסלו תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏08 נובמבר 2021

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"א כסלו, 15.11.2021 שתתקיים בחדר ישיבות במועצה.

על סדר היום:
 

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

 • אישור ועדת שמות
 • קביעת מועד ישיבות מועצה 2022
 • מינוי חבר לועדת ביקורת
 • תבחינים למתן תמיכות
 • אישור עבודה נוספת של מבקר המועצה
 • אישור בחירת רויטל קולין ליועצת לקידום האישה
 • אישור נציגת עובדת מועצה להנהלת המתנ"ס
 • אישור פרוטוקול 13.9,12.7
 • תב"רים


22:00  – ישיבת מועצה שלא מן המניין:

 • דיון והצבעה למנות את גב' נעמית לוויט כחברה בוועד המנהל של עמותת מרכז הקהילתי אפרת, וזאת כנציגת ציבור מטעם מליאת המועצה.
 • דיון והצבעה על מינוי נציגי המליאה, לרבות נציג מטעם סיעת שומרי הסף-אפרת, לוועד המנהל של מרכז קהילתי אפרת.
 • דיון והצבעה על מתן הוראה לדובר המועצה, להוציא הודעה לתקשורת מטעם מליאת המועצה בעניין ביהודה ושומרון בכלל, ובאזור גוש עציון וחירבת זכריה C מתן היתרי בנייה לתושבים פלסטיניים באזור בפרט.

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות