בס"ד

‏‏ג' סיון תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏02 יוני 2022

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ד סיון  13.6.2022 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

  • אישורי פרוטוקולים מרץ ואפריל 2022
  • בקשות הצטרפות לועדות
  • תב"רים
  • חנייה בתשלום – שינוי טכני בחניה במרכז התאנה ע"פ בקשת משטרת ישראל

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

                       בברכה,
 

                          הראל טובי

                          מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

   סאמיט - חברת תמלול