בס"ד

‏‏ל' סיון תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏29 יוני 2022

 

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב',  י"ב תמוז 11.7.2022  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:
19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

  • פרידה והוקרה לגגנות הותיקות היוצאות לגימלאות אתי שושן ופנינה גלעדי.
  • בקשה לסדר יום של אברהם בן צבי בנושא מינוי הנציגים מטעם מליאת מועצת אפרת בוועד המנהל של עמותת מרכז הקהילתי אפרת.
  • תבחינים – קרן אפרת
  • ועדת הקצאות – פרסום תבחינים מקווה בדגן
  • יו"ר ועדת ביקורת
  • חניה בתשלום – שינוי מיקום במרכז התאנה - אישור המשטרה ויועץ התנועה
  • תבר"ים
  • עדכוני יועץ משפטי של המועצה
  • עדכוני ראש המועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,
    הראל טובי

מנכ"ל המועצה

 

העתק: מנהלי מחלקות

         סאמיט - חברת תמלול