שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצההנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום ב' , י' אדר א'    (10.2.14) 
שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

19:00 – ישיבה שלא מן המניין לאישור תקציב 2014

19:30- ועדת תכנון ובניה

20:30 -  ישיבת מועצה :

-    איוש וועדות

-    בחירת דירקטוריון חכ"ל

-    המשך עדכונים לגבי השלג

-    עדכונים בניה חדשה

-    אישורי תב"רים

             ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,

יהודה שוויגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים