בס"ד  ב' אלול תשע"ט  ‏‏‏02 ספטמבר 2019

לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

שלום רב,
הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ט' אלול, 9.9.2019 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

  • 19:00- ועדת תכנון ובניה
  • 20:00 - ישיבת מועצה

דיווח על פתיחת שנת הלימודים ע"י מנהל החינוך
מורשה חתימה בי"ס ממ"ד בתמר
עדכון לגבי תב"ע בדגן
עדכון דו"חות כספיים מועצה 2018
אישור דו"חות כספיים חכ"ל 2018
אישור המלצות ועדת תנועה
תב"רים
ערר/עתירה בנושא החלטת וועדת משנה להתיישבות למתן תוקף לתוכנית 410/5/61
עדכוני ראש המועצה
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
 עוזי שניר – חבר מתרגמים