מדינת ישראל מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים, כל זאת, תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים  ומטרותיו.
עיקרי הרפורמה:
יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה ונותני האישורים.
עד היום פורסמו ואושרו 11 מפרטים אחידים. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.
הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו  מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.
תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, 
אלא אם כן  לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
השגה- אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.


הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. 
במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים.
 המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות רישוי.
עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור,​ הכול במידת האפשר.
אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.
הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013.

בשלב זה פורסמו מפרטים ל-11 פריטים:
1.1 - בית מרקחת
2.1 ה' - גז תיקון מיכלים
2.2 א' - דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק
3.1 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה,
3.4 ג' - חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם
4.2 א' - בית קפה, מסעדה לרבות משקאות משכרים לצריכה במקום
5.1 ב' - אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – איסופה והובלתה
5.3 ג' - שפכים וקולחין – הובלתם במיכליות        
8.4 ב' - הסעת נוסעים – תחנת מרכזית , תחנת רכבת
8.9 א' - מוסך – מכונאות כללית, פחחות וצביעה
10.8 ב' - חומרי חיטוי או ניקוי – מכירתם
שימו לב! במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד" –
 חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו, לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.