עורך הבקשה

המהנדס- מתכנן השלד

מצהירים בזאת
מצהירים בזאת
אנו מצהירים בזאת כי המבנה, נשוא הבקשה להיתר, תוכנן בהתאם לדרישות תקן ישראלי 1045 - בידוד טרמי של בניינים לפי החלק בתקן התואם את סוג המבנה או השימוש המבוקש בבקשה להיתר הנ"ל. ידוע לנו שאי ביצוע ההתחייבויות כמפורט בהצהרה זו עלול למנוע את מתן אישור המחלקה לטופס 4. אנו מצהירים כי זהו שמות וזאת החתימות שלנו וכל אשר הצהרנו לעיל הוא אמת, וידוע לנו כי במידה ויתברר כי הצהרות אינן אמת אנו צפויים לעונשים הקבועים בחוק
Browser not supported