אנא קראו בעיון את ההנחיות ופעלו לפיהן:

אנא מלאו וצרפו את המסמכים הבאים:

א. טופס בקשה לרשיון עסק

ב. טופס בקשה לפתיחת ההליך מול כל גורמי הרישוי במקביל.

ג.   צילום חוזה שכירות או בעלות על הנכס.

ד. מפת תב"ע ומגרש בקנה מידה 1:1250 עליה מצוין בצורה בולטת מיקום העסק.

ה. במידה והעסק הינו חברה או תאגיד יש לפעול כדלקמן:

 יש לצרף צילום תעודה מרשם החברות, עם תדפיס שאילתה מלאה על החברה או התאגיד וכתובת המשרד הרשום במשרדי רשם החברות. תעודה זו חייבת להיות מעודכנת ליום הגשת הבקשה.

(עדכון התעודה נעשה במשרדי רשם החברות, רח' יפו 97 – מרכז כלל, ירושלים)

  יש להמציא אישור מרשם החברות ובו מפורטים שמות מנהלי החברה, כתובותיהם ומספרי תעודות הזהות שברשותם. (שאילתה מלאה).

ו.   אם לעסק נקבעה חובת רישוי לפי חיקוק אחר – יש להמציא את אישור הרשות שנקבעה באותו חיקוק.

(משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד המדע וטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט).

במידה ומדובר בייצור מזון יש להביא תכניות מאושרות ע''י שירות המזון במשרד הבריאות.

ז.   במידה והעסק דורש מתקן למניעת זרימה חוזרת (מז''ח) יש להביא אישור ממתקין מוסמך או פטור מלשכת הבריאות המחוזית. (ראה נספח 1).

ח. נגישות נכים - במידה והעסק הינו מקום ציבורי או שירות ציבורי יש להביא חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה. (ראה נספח 2).

ט. במידה בידך חוות דעת מקדמית, יש לצרפה לבקשה.