בית הדין לעניני ממונות מופעל על ידי מתנדבים לטובת ישוב מחלוקות וסכסוכים בין אנשים.

להכרעת בית הדין תוקף חוקי, מכוח חוק הבוררות(תשכ"ח 1968), לפיכך, במידת הצורך ניתן לממש את פסק הדין גם באמצעות רשויות החוק. 

 

1. תהליך הגשת תביעה לבית הדין:

א. על הפונה לבית הדין להגיש את תביעתו על גבי "כתב התביעה"

התובע יחתום על שטר הבוררות המסמיך את בית הדין להכריע בסכסוך.

ב. בשעת הגשת כתב התביעה ישלם התובע אגרה חד פעמית 2 ציקים של 200 ₪ כל אחד

בחלוקה לשני צ'קים (200+200 לפקודת המועצה הדתית)

הצ'ק בסך 150ש"ח יגבה בפועל מייד ואילו הצק השני ייגבה עם קיומו של הדיון הראשון.

 

2.תהליך הגשת כתב התביעה ועד קביעת הדיון:

א. הזמנת הנתבע לאחר הגשת התביעה פונה בית הדין אל הנתבע ומזמין אותו להתדיין בפניו בעניין התביעה.

אל הנתבע נשלחת הזמנה לדין, עותק של כתב התביעה ושטר הבוררות עליו הוא צריך לחתום.

שטר הבוררות נותן תוקף חוקי מחייב להכרעת בית הדין לענייני ממונות.

ב. קביעת דיון-לאחר שהנתבע נענה לפניית בית הדין, נקבע מועד מדוייק לדיון. ההזמנות ישלחו לתובע והנתבע.

 

3.במידה והנתבע מסרב לבוא לדין:

במידה והנתבע לא נענה לפניות בית הדין, בית הדין עשוי להוציא כנגד הנתבע כתב סירוב.

מהותו של כתב הסירוב הינה הכרזה הנתבע כמי שמסרב לבוא להתדיין בפני בית הדין ומתן היתר לתובע לממש את זכויותיו בכל דרך שהיא כולל פניה לערכאות שאינן פועלות מכח דין תורה(בית משפט). 

 

יהי רצון שנקיים מקרא שכתוב:

"אלה הדברים אשר תעשו דברו אמת איש את רעהו אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"

(זכריה פרק ח)

 

הרב איתן וייס
מנהל בית הדין
050-9761803