המלצות והנחיות לבדיקות מקדמיות לפתיחת עסק :
פתיחת עסק עצמאי מלווה בהוצאות כספיות רבות, ביניהם קבלת פרטים על מיקום המבנה והתאמתו לצורכי העסק.
לכן, במידה ומדובר בעסק חדש במבנה קיים מומלץ לבדוק את ההיסטוריה של העסק הקודם.
האם לעסק קיימות עבירות בניה? האם ישנם צווי סגירה שיפוטיים? בעיות רישוי קודמות וכדו'.

באגף ההנדסה במועצה ניתן למצוא מידע על היתרים והתניות הקיימות במרחב המבוקש, האם  ניתן לנהל בנכס את העסק המבוקש מבחינת גודל, תשתיות קיימות, אפשרות להוצאת שולחנות וכסאות למדרכה, בניית ארובה וכיו''ב.

תהליך הרישוי כולל בתוכו גורמים שונים שהעבודה מולם באחריות בעל העסק ובליווי מחלקת רישוי עסקים.
לכיבוי אש, משטרת ישראל,  משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ישנם דרישות שונות למתן האישור. בדיקה מקדימה של המקום וכן הדרישות של הגופים השונים יכולה לחסוך עוגמת נפש והוצאה כספית מיותרת.

בקשה לרישוי יש להגיש רק ע"י אדריכל רישוי.
המועצה המקומית אפרת תסייע במידת האפשר להקל על תהליך קבלת המידע הקיים ברשותה.

חוק רישוי עסקים תשכ"ח  1968, מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים והוא נועד  להבטיח מטרות שונות, כמפורט להלן:

1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.

3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

5. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.

6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות.

עסקים "טעוני רישוי" ,כלומר, הם עסקים הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968.

בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי" אשר בסמכותה להוציא רישיון עסק ובראשה עומד ראש הרשות המקומית ומי מטעמו. הרישיון בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב.

כל בקשה לרישיון עסק, המוגשת למח' רישוי עסקים חייבת לעבור בדיקה וחוות דעת של אגף ההנדסה באשר לשימושים המותרים במקרקעין שבתחומם מבוקש רישיון העסק.

מומלץ לא לבצע צעדים שיגרמו להוצאות כספיות מיותרות, לפני בדיקה במשרדי הועדה המקומית ומח' רישוי עסקים, באשר לאפשרות פתיחת העסק במקום מסוים.

קיימים גורמי רישוי נוספים לאישור המועצה והם: משרד הבריאות, משטרה, איכות הסביבה, רשות הכבאות, משרד הכלכלה, משרד החקלאות וייתכנו גורמים נוספים בהתאם לסוג העסק.
מודגש, כי כל עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון עסק כחוק, צפוי לנקיטת הליכים משפטיים ו/או מינהליים נגדו בגין ניהול עסק ללא רישיון.
המועצה המקומית אפרת ו"רשות הרישוי המקומית" ייעשו כמיטב יכולתם לסייע לבעלי עסקים להשגת האישורים הדרושים מהגורמים הרלבנטיים, ע"מ להבטיח את הפעילות בעסקים כמתחייב בחוק.
יחד עם זאת, המועצה ו"רשות הרישוי המקומית" מצפות מבעלי העסקים לשיתוף פעולה מלא בדרך להוצאת רישיון העסק, להקפיד על מעקב השגת האישורים, ו/או טיפול והשלמת דרישות המשרדים השונים וזאת ע"מ להגיע בסופו של דבר להנפקת רישיונות עסק והבטחת הפעילות בתנאים ראויים, לטובת הציבור כולו.