****עדכון תאריך הגשת מכרז*******

מס' מכרז פומבי 04/24 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחום השיפוט של המועצה

מועד ההגשה של המכרז נדחה לתאריך  15/7/23 בשעה 12:00

יתר התנאים לא השתנו.