הודעה על פי פקודת המועצה המקומית בעניין שינוי שם רחוב בשכונת התמר

 

הננו להודיע כי המועצה המקומית אפרת החליטה בישיבתה מיום 15.11.21 על שינוי שם לרחוב דביר לרחוב בצלאל כהמשך לשינוי תב"ע 410/5/66 בהתאם להמלצת ו. שמות.

השגות לשינוי שם הרחוב ניתן להגיש תוך 30 יום למייל ofra@efrat.muni.il ולא יאוחר מתאריך 16/1/2022 (י"ד בשבט תשפ"ב) יש לנמק את ההשגה בכתב. ועל בעל ההשגה יהיה להופיע בפני המועצה לשימוע.

ככל שלא תוגש השגה ו/או לא יופיע בעל ההשגה לשימוש יועבר פרוטוקול המועצה לשינוי שם למשרד הפנים למתן תוקף לשמות החדשים בכפוף לכל הוראה בדין ובמועדים הקבועים בדין.