בס"ד  ‏‏‏י"ט אדר תש"פ    ‏‏‏‏‏15 מרץ 2020

 

לכבוד:

עודד רביבי
ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,
הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ז אדר, 23.3.2020 שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

על סדר היום:

  • 19:00 -   ועדת תכנון ובניה
  • 20:00 -   ישיבת מועצה


דוח מבקר המועצה בנושא השירות הווטרינרי (מצ"ב דו"ח + פרוטוקול הועדה+ תגובת ראש המועצה)
דוח רו"ח משרד הפנים לשנת 2018 (מצ"ב דו"ח + פרוטוקול הועדה)
אישור חוקי עזר חדשים היטל ואגרת ביוב
תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים