אני הח"מ נותן בזאת את הסכמתי לבדיקת הנתונים ו/או המסמכים שנמסרו על ידי למועצה לצורך קבלת הנחה בארנונה לשנת 2020. הסכמתי דלעיל מתייחסת לכל מידע כאמור לעיל, לרבות מידע ומסמכים הקשורים לנכסיי ולמקורות הכנסתי המצויים בידי כל גורם שהוא. ידוע לי כי המידע הנ"ל עשוי להיות מועבר לבדיקת גורמים הפועלים מטעם המועצה, בכפוף לשמירת סודיות ולשימוש המועצה מקומית בלבד. ידוע לי כי אי שיתוף פעולה מצידי ו/או אי הצגת המסמכים המבוקשים, עלולים לגרום לאי מתן הנחה

Browser not supported