פרטי היזם/מגיש הבקשה להיתר

Browser not supported

פרטי עורך הבקשה

פרטי הבקשה להיתר בניה:

כמות פסולת הבניה (לא כולל עפר) בהתאם למפתח חישוב כמויות הפסולת כמפורט בסעיף 2.4 לעיל):

(במ"ר + כמות פסולת בניה בטון)
( במ"ר + כמות פסולת בניה בטון)
( במ"ר + כמות פסולת בניה בטון)
( במ"ר + כמות פסולת בניה בטון)
( במ"ר + כמות פסולת בניה בטון)
( במ"ר + כמות פסולת בניה בטון)
( במ"ר + כמות פסולת בניה בטון)
( במ"ר + כמות פסולת בניה בטון)
במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהשתנו כמויות פסולת הבניין ו/או עודפי עפר, אמציא לרשות הרישוי מיד חישוב מעודכן של הכמויות שפורטו לעיל.
במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהשתנו כמויות פסולת הבניין ו/או עודפי עפר, אמציא לרשות הרישוי מיד חישוב מעודכן של הכמויות שפורטו לעיל. (חובה) שדה חובה
אני החתום מטה מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת הבנייה ועודפי העפר המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות סע` 56(א)(2) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע``ו-2016 ואני מאשר את נכונות החישוב.
אני החתום מטה מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת הבנייה ועודפי העפר המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות סע` 56(א)(2) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע``ו-2016 ואני מאשר את נכונות החישוב.
הנני מצהיר כי ידוע לי כי באם יתגלה כי הפסולת הועברה לאתר בלתי חוקי, ייפוג תוקף ההיתרd
הנני מצהיר כי ידוע לי כי באם יתגלה כי הפסולת הועברה לאתר בלתי חוקי, ייפוג תוקף ההיתרd (חובה) שדה חובה
אני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע לי כי במידה ויתברר כי הצהרתי אינה אמת, אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
אני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע לי כי במידה ויתברר כי הצהרתי אינה אמת, אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק. (חובה) שדה חובה
Browser not supported

לתשומת לב בעל היתר הבנייה

פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. (בשלב הבקשה להיתר יש להציג חוזה התקשרות התואם את נתוני הצהרת המהנדס). ב. חובת ההתקשרות עם אתר פסולת מוסדר ומורשה עפ"י החוק הינה של מבקש ההיתר, חובה זו הינה חלק בלתי נפרד מהתנאים להיתר. ג. חובת התקשרות עם מוביל מורשה להובלת פסולת בעל רישיון עסק-פריט רישוי 5.1 ב', חובה זו הינה חלק בלתי נפרד מהתנאים להיתר. ד. בכל פנייה לאתר הפסולת יש לציין את מספר היתר הבנייה, מספר הבקשה וכתובת אתר הבנייה (כולל גוש וחלקה). ה. מתן טופס 4 / תעודת גמר מותנה בהצגת אישור מרוכז מהאתר המאשרים את פינוי הפסולת בפועל לאתר המאושר בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה (או גבוהות יותר). ו. לא יתקבלו קבלות ו/או אישורים מקבלני פינוי פסולת אלא רק אישורים מאתרי טיפול (תחנת מעבר ממחזרת ו/או אתר הטמנה מורשה, המופיע ברשימת האתרים המורשים של המשרד להגנת הסביבה, אשר מתעדכנת מעת לעת). ז. במידה וקיימת פסולת להריסה הכוללת אסבסט, יש לפעול עפ"י נוהל פירוק אסבסט בתיאום עם איגוד ערים לאיכות סביבה. הנני מצהיר כי ידוע לי, שכל פסולת הבניין שתיווצר במסגרת הבקשה תועבר לאתר חוקי ומאושר וכי באם יתגלה כי פסולת הועברה לאתר לא חוקי, ייפוג תוקף ההיתר.titled
פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. (בשלב הבקשה להיתר יש להציג חוזה התקשרות התואם את נתוני הצהרת המהנדס). ב. חובת ההתקשרות עם אתר פסולת מוסדר ומורשה עפ"י החוק הינה של מבקש ההיתר, חובה זו הינה חלק בלתי נפרד מהתנאים להיתר. ג. חובת התקשרות עם מוביל מורשה להובלת פסולת בעל רישיון עסק-פריט רישוי 5.1 ב', חובה זו הינה חלק בלתי נפרד מהתנאים להיתר. ד. בכל פנייה לאתר הפסולת יש לציין את מספר היתר הבנייה, מספר הבקשה וכתובת אתר הבנייה (כולל גוש וחלקה). ה. מתן טופס 4 / תעודת גמר מותנה בהצגת אישור מרוכז מהאתר המאשרים את פינוי הפסולת בפועל לאתר המאושר בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה (או גבוהות יותר). ו. לא יתקבלו קבלות ו/או אישורים מקבלני פינוי פסולת אלא רק אישורים מאתרי טיפול (תחנת מעבר ממחזרת ו/או אתר הטמנה מורשה, המופיע ברשימת האתרים המורשים של המשרד להגנת הסביבה, אשר מתעדכנת מעת לעת). ז. במידה וקיימת פסולת להריסה הכוללת אסבסט, יש לפעול עפ"י נוהל פירוק אסבסט בתיאום עם איגוד ערים לאיכות סביבה. הנני מצהיר כי ידוע לי, שכל פסולת הבניין שתיווצר במסגרת הבקשה תועבר לאתר חוקי ומאושר וכי באם יתגלה כי פסולת הועברה לאתר לא חוקי, ייפוג תוקף ההיתר.titled (חובה) שדה חובה
Browser not supported