בהתאם להנחיית הממונה על הרשויות המקומיות במינהל החרום והביטחון של משרד הפנים, הוחלט לחלק בין שמירה יישובית לשמירה בגין הכנסת פועלים  אשר כניסתם לתחום המועצה דורשת היתר מאת המפקד הצבאי.

החל מתאריך  06.06.2018 אושר ע"י מליאת המועצה  תוספת לחוק עזר לאפרת - אבטחת כניסת פועל/ עובד  שכניסתו לתחום המועצה דורשת היתר מאת המפקד הצבאי.

עפ"י חוק עזר זה -  "מעסיק "  - אדם או תאגיד המעוניין בשירותיו של אדם שכניסתו לתחום המועצה דורשת היתר מאת הפקד הצבאי, ואותו אדם הינו תושב רשות פלסטינית המחזיק בכל הרישיונות הדרושים לשהייה ועבודה. נדרש לשלם עבור כל פועל / עובד תעריף יומי בסך 6.70 ₪.  וזאת החל מתאריך 02.10.2018

לתהליך התשלום ובירור יתרה לחץ כאן 

לכל שאלה, ניתן לפנות למחלקת הגבייה בטלפון 02-9939324/7   או לאגף הביטחון בטלפון*5436