שלום וברכה
לגבי ה'סיום' לתענית בכורות-ניתן לצאת ידי חובת סיום ב-zoom והדומים לו, אך אין אפשרות הלכתית לומר קדיש לאחר הסיום.
לגבי הלל-כידוע, ישנה מחלוקת לגבי תפילת ההלל בליל פסח, אם היא נאמרת ביחיד, וכן אם יש לאומרה עם ברכה,  פסקו של הרב ריסקין היא שיש לאומרה, וכן עם ברכה.
תפילת ה-'טל' – באופן 'רגיל' על המתפלל ביחידות לאומרה רק לאחר שהציבור התפלל כבר את
עכשיו שאין לקיים שום מניינים, כל אחד יתפלל את תפילת הטל בזמן בו הוא יגיע לתפילת מוסף.
ובע"ה, בזכות התפילות של כל אחד ואחת מאתנו נזכה כציבור, לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה