על פי תקנה 13 לחוק הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג –
   1993, המועצה רשאית לזכות את בעליו של נכס ללא שימוש וריק מכל אדם
   וחפץ בהנחה בשיעור של  100% .

החלטת המועצה מיום 17.07.2017  לאשר מתן הפטור עד שני חודשים בלבד!

  • במניין התקופה המצטברת לא ניתן להגיש בקשה לנכס ריק לתקופה הפחותה משלושים יום.
  • על הנכס להיות ריק מכל חפץ !! בזמן תקופת הפטור.
  • יש לצרף תמונות פנימיות עדכניות מהנכס אשר מוכיחות כי הנכס ריק מכל חפץ או בתהליך שיפוץ, בקשה ללא צירוף תמונות עדכניות תידחה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקור בנכס על פי שיקול דעתה ובמועד שתבחר. במידה וימצא כי הנכס איננו ריק, המועצה רשאית לבטל את מתן הפטור לנכס.
  • על התושב להציג בפני המועצה צילום של מונה המים ומונה החשמל לפני בקשת הפטור ולאחריו  וזאת  כחלק מהצהרתו על אי השימוש בנכס.
  • ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה למועצה בכפוף למילוי טופס בקשה המצ"ב על ידי מבקש הבקשה, בקשה אשר תוגש רטרואקטיבית – תידחה.
  • בקשה לפטור ללא חתימת התושב תידחה.