ישנם מספר סוגי רישיונות אותן הרשות נותנת.

  1. היתר זמני רשות הרישוי רשאית להוציא היתר לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות ע"י גורמי הרישוי השונים.

היתר מעין זה תמיד יהיה מוגבל לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

  1. נתקבלו אישורי כל הגורמים, וחלקם אישרו מתן היתר זמני בלבד.
  2. חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.

ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.

  1. הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
  2. הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגורמים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק.

  1. רישיון עסק קבוע הרפורמה ברישוי עסקים חילקה את פרטי הרישוי לארבעה מסלולים עפ"י רמת הסיכון. שלושה מהם מקוצרים ואחד רגיל.

שלושת המסלולים המקוצרים מבוססים על תצהיר בעל העסק בכך שהעסק עומד בדרישות כדוגמת תצהיר כבאות, תצהיר בריאות, תצהיר נגישות וכו'.

 תצהיר כיבוי אש -לחצו כאן לתצהיר לדוגמא 

תצהיר משרד הבריאות- לחצו כאן לתצהיר לדוגמא 

תצהיר נגישות – לחצו כאן לתצהיר לדוגמא 

·  תנאי סף להגשת בקשה במסלול מקוצר ע"י תצהיר לעסקים הנחשבים "פשוטים":

א. פריט הרישוי רשום בעמוד הרלוונטי בצו רישוי עסקים ב: ר"ת, א, ב, 

ב.   לפריט פורסם מפרט אחיד

ג.  לא מתקיימים סייגים של הכבאות למסלולים אלו.

ד.  לא קיימת הרשעה על עבירת רישוי עסקים בעסק הספציפי בשנים שקדמו.

·    תנאי סף להגשת בקשה במסלול מקוצר ע"י תצהיר לעסקים בינוניים:

תנאי הסף שלעיל + קבלת היתר מזורז ל- 180 יום בהם יש להשלים את הדרישות כפי שיפורטו באותו עסק.

·   תנאי סף להגשת בקשה במסלול מקוצר ע"י תצהיר לעסקים בינוניים+:
תנאי הסף שלעיל + קבלת היתר מזורז ל- 180 יום בהם יש לקבל את אישור הגורמים השונים. רק לאחר מכן יופק רישיון קבוע.

שימו לב!  בעל עסק לא יוכל להגיש בקשה במסלול רגיל אם העסק המבוקש עומד בתנאי הסף לעיל.