סוגי הרישיונות שמוציאה רשות הרישוי:
היתר זמני-רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי.
היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה).

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:
1. נתקבלו אישורי כל הגורמים, וחלקם אישרו מתן היתר זמני בלבד.
2. חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.
ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.
3. הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
4. הרישיון התקופתי לא חודש בידי הגורמים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

סוגי רישיון לעסק 
שימו לב! בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עם הליך שימוע כמתחייב בחוק.