קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם 

מועצה מקומית אפרת מבקשת לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם ברשות

על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

1. תושב הרשות המקומית.

2. אינו חבר מועצת הרשות או עובד הרשות המקומית.

3. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.

4. לא הופיע ברשימת המועמדים למועצת הרשות באף אחת מהרשימות.

5. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשות ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשות.

6. אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.

7. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

והינו אחד מאלה:

- בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בתחום המקצועי הרחב של התפקיד במכרז שפורסם.

- בעל ניסיון פיקודי של שלוש שנים לפחות בכוחות הביטחון.

- בעל ניסיון של שלוש שנים בניהול משאבי אנוש או מיון עובדים

על המועמד למלא שאלון/תצהיר כדין עליו יש לחתום בפני עו"ד, אותו ניתן לקבל במשרדי משאבי אנוש במועצה ומצורף לפרסום באתר האינטרנט של המועצה.

יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות 09:00 - 16:00.

מועמדים העונים על הדרישות, ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של מועצה מקומית אפרת, יזומנו לראיון. המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

הרשות שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מועמד/ת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

את ההצעות יש להגיש בכתב בצירוף קו"ח, שאלון למועמד ואסמכתאות לאגף משאבי אנוש במועצה ,

במייל: mkadam@efrat.muni.il  טלפון: 02-9939313

מועד אחרון להגשת מועמדות:   18.5.2021

שאלון למועמד.pdf