‏כ"ח סיון, תשפ"ד

                                                                                                                                 ‏4 ביולי, 2024

‏קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

מועצה מקומית אפרת מבקשת לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם ברשות

על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

1. תושב הרשות המקומית.

2. אינו חבר מועצת הרשות או עובד הרשות המקומית.

3. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.

4. אינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשות.

5. אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.

6. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

והינו אחד מאלה:

  1. בעל ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בתחום המקצועי הרחב של התפקיד במכרז שפורסם.
  2. בעל ניסיון פיקודי של שלוש שנים לפחות בכוחות הביטחון.
  3. בעל ניסיון של שלוש שנים בניהול משאבי אנוש או מיון עובדים.

על המועמד למלא שאלון ותצהיר המצ"ב ולחתום עליו בפני עו"ד:

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/guidelines-new-employees/he/home_main_human-assets_guidelines-working_002.docx

השאלון ייבחן  ע"י יועמ"ש המועצה אשר יוודא כי בהתאם לתצהיר המועמד הוא עומד בדרישות שנקבעו בתקנות וכי אין מניעה ממינוי המועמד לנציג וועדת הבחינה.

יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים נדרשת בין השעות 08:30 - 17:00.

מועמדים העונים על הדרישות, ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של מועצה מקומית אפרת, יזומנו לראיון.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

הרשות שומרת לעצמה הזכות שלא למנות אף מועמד/ת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יש להגיש את ההצעות בכתב בצירוף קו"ח, העתק ת.ז., שאלון למועמד, תעודות השכלה ואסמכתאות

לאגף משאבי אנוש במועצה, במייל: mkadam@efrat.muni.il  ,טלפון: 02-9939313.

בכבוד רב,

                                       חגית שמואלי                                                                                        יפה שטרית

                             מנהלת משאבי אנוש ושכר                                                                         מנכ"לית  המועצה