נוהל הקצאות להשכרת בית הספר בתמר לצורך בית כנסת בשבתות ומועדי ישראל
המועצה המקומית אפרת יוצאת בנוהל הקצאות להשכרת מבנה בבית הספר העתיד לקום בגבעת התמר לצורך שימוש כבית כנסת.
את תנאי ההקצאה ניתן לקבל המועצה המקומית אפרת אצל יצחק בדנר bodner@efrat.muni.il
רשאית להגיש בקשה רק עמותות רשומות שחבריה בעלי נכסים בגבעת התמר.
במידה ויתמודדו מספר עמותות עדיפות תינתן בין השאר לעמותה בעלת מספר החברים הגדול  המתגוררים בקרבת בית הספר.