החל מה-1/1/20 ניתן לקבל מידע ישיר מאתר המועצה בתחומים שונים.
אגף הנדסה עמל בשנת 2019 למחשב את כל הבקשות להיתר ותיקי הבניה במטרה להעמיד מידע זה לציבור באופן זמין וללא צורך בהגעה לאגף ההנדסה.
אנו פועלים להרחיב השירות למידע זמין כמה שניתן בכלים העומדים לרשותנו ובמגבלת צנעת הפרט והתקציבים הדרושים לשם כך.

 

השירותים הזמינים באתר :

סוג השירות מיקום השירות באתר

ייעודי קרקע
פירוט זכויות בניה בכל מגרש, ע"פ תכניות בנין עיר בתוקף.
מידע זה הינו אינפורמטיבי בלבד.
לצורך קביעת זכויות יש צורך לקבלת מידע בכתב ממחלקת הרישוי

כניסה לאתר ממ"ג GIS
שימוש באייקון "חץ" על המגרש ייתן לכם כניסה לייעודי קרקע ומידע תכנוני למגרש.

תכניות בנין עיר

כל תכניות בנין עיר ממוחשבות, תשריטים, תקנון ונספחים (ייתכן ויש חוסר בתכניות שטרם מוחשבו בשנה האחרונה)

אתר הוועדה המקומית/ תכנית בנין עיר

היתרי בניה

ניתן לעיין בכל היתר בניה שהופק ע"י המועצה

אתר הוועדה המקומית/

 רישוי ובניה פתוח לכלל הציבור

תיקי בניה

תכולה כוללת של סטטוס תיק ובקשה (מוגבל לבניה פרטית) למבקש ההיתר

כניסה למבקש ההיתר בלבד/

הבקשה ע"פ ת.ז. במידה ות.ז. לא קלוטה במערכת, ניתן לפנות למזכירת הוועדה

לצורך עדכון נתונים ואפשרות צפייה/ הדפסה

במייל:tbnya@efrat.muni.il

תיקי בניה

חברות ויזמים
תכולה כוללת של סטטוס ובקשה

כניסה למבקשי הבקשה ע"פ ח.פ.
פרוטוקולים של ועדת תכנון ובניה אתר הוועדה המקומית/ פרוטוקולים

GIS צפייה בתצלומי אויר וייעודי קרקע
 הפקת מפות בהתאם לתפריט נבחר

אתר GIS

 

 

למעבר לאתר לחץ כאן