בס"ד

‏ה' טבת תשפ"ג

‏‏‏‏‏‏‏29 דצמבר 2022

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה שלא מן המניין

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2023 שתתקיים ביום ב' טז' טבת 9.1.2023 בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:30 -   ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב לשנת  2023:
              יו"ר ועדת כספים - הצגת עבודת ועדת כספים לקראת אישור התקציב

              דיון ואישור התקציב לשנת 2023

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,
 

                                                            הראל טובי                                                                                                         

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול