חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ותושב יש זכות לפנות לכל רשות ציבורית עליה חל החוק (כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית) ולבקש מידע (הכוונה לכל מידע שנמצא אצל הרשות ויש לו עותק "פיזי"  - כתוב, מודפס, מצולם וכדומה), מבלי שהוא חייב להסביר מדוע מבוקש המידע.

הכלל בחוק הוא שהרשות צריכה למסור את המידע כנגד תשלום אגרה, אבל החוק גם קובע חריגים לכלל כמו בטחון המדינה, פגיעה בצדדים שלישיים ועוד, תכתובות פנימיות, וסייגים נוספים. בכל מקרה של סירוב למסור את המידע, הרשות חייבת להסביר ולנמק בכתב את הסיבה לסירוב.

כמו כן, החוק מחייב את הרשות הציבורית לפרסם מיוזמתה את הכללים על פיהם היא עובדת ("הנחיות מנהליות") וכן דו"ח שנתי אחת לשנה.

פרטים נוספים על החוק ניתן למצוא באתר משרד המשפטים
על מנת להגיש בקשה יש למלא את הטופס - לחץ כאן

פרטי הממונה מטעם המועצה : 
ליאור אביטן
02-9939351