בס"ד

‏‏‏‏‏‏25.8.2022

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ט' אלול 5.9.2022  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

 

 • סטאטוס ועדות מועצה
 • בקשת הצטרפות לועדת נגישות (הארווי מילשטיין)
 • בחירת נציגים להנהלת המתנ"ס
 • עדכון תוצאות החלפת חברת שמירה והשלכות צו הרחבה בענף השמירה.
 • הצגת דו"ח חצי שנתי
 • שמות לכיכרות באפרת
 • אישור תכנית חומש מפעל הפיס
 • תבר"ים
 • תבחינים – תמיכות קרן אפרת
 • מורשי חתימה מנהלי בתי ספר
 • המלצות ועדת נגישות

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,
   הראל טובי

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול