בס"ד

‏כ"ו אלול תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏22 ספטמבר 2022

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ח' תשרי 3.10.2022  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:
 

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

  • דו"ח כספי חברה כלכלית
  • המלצות ועדת תחבורה
  • תב"רים
  • כתב מינוי יועץ לענייני אזרחים ותיקים
  • עדכוני ראש המועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

  הראל טובי

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

         סאמיט - חברת תמלול