לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"א תמוז  21.6.2021 שתתקיים בחדר ישיבות במועצה

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

  • עדכון חוק עזר מבני ציבור
  • אישור צו ארנונה לשנת 2020
  • הצטרפות לועדת תנועה ותחבורה
  • תב"רים
  • אישור דוחות כספיים החכ"ל 2020

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים