לכבוד:
עודד רביבי
ראש המועצה

 

אבי חדידה-חבר מועצה                    אורית סמואלס-חברת מועצה

דובי שפלר-חבר מועצה                    מנחם שפיץ-חבר מועצה

תמר עמר-חברת מועצה                 אברהם בן צבי-חבר מועצה

נאוה כץ-חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי-יועץ משפטי

צורי דותן-חבר מועצה                    שרון הורוביץ-גזבר המועצה

אפרת גנטק-חברת מועצה                 תמיר פוגל-מבקר המועצה

זאב גרשינסקי-חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ד סיון, 17.6.2019 שתתקיים במטה הנוער

על סדר היום:

  • 19:00- ועדת תכנון ובניה
  • 20:00 - ישיבת מועצה

פניות תושבים בנושאים תחבורתיים.
מדיניות אכיפה
אישור חברי דירקטוריון מטעם הציבור
תב"רים
ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.
בברכה,
יהודה שווייגר
מנכ"ל המועצה
העתק: מנהלי מחלקות
מר עוזי שניר – חבר מתרגמים