בס"ד

‏כ"ו אלול תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏22 ספטמבר 2022

לכבוד:

עודד רביבי  ראש המועצה

אבי חדידה  - חבר מועצה       אורית סמואלס -   חברת מועצה

דובי שפלר   -   חבר מועצה      מנחם שפיץ  -    חבר מועצה

תמר עמר -    חברת מועצה       אברהם בן צבי   - חבר מועצה

חנוך וולפה  -  חבר מועצה       עו"ד עקיבא סילבצקי  - יועץ משפטי

צורי דותן   -    חבר מועצה      שרון הורוביץ  -     גזבר המועצה

אפרת גנטק  -  חברת מועצה    תמיר פוגל   -   מבקר המועצה

זאב גרשינסקי   -  חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום ב', יח כסלו 12.12.2022  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

  • אישור פרוטוקול 9.5 – ישיבת מועצה מן המניין
  • חוק עזר מכירת בשר מן החי – המשך דיון מישיבה קודמת.
  • סקירת פרוייקט המשך כביש 300 (סקירה כתובה של משה)
  • טיוטת חוזה הקצאה למקווה בדגן
  • תב"רים (רותי)
  • מגרש שיח יצחק
  • עדכון מקומות החנייה במרכז תאנה ע"פ בקשתה של משטרת ישראל + חניה בגני אמות המים
  • עדכוני ראש המועצה

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,
 הראל טובי

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול