בס"ד

כ"ד אדר תשפ"א 08 מרץ 2021

‏‏‏‏‏לכבוד:

עודד רביבי                        ראש המועצה

אבי חדידה          -             חבר מועצה                        אורית סמואלס                -                 חברת מועצה

דובי שפלר           -             חבר מועצה                        מנחם שפיץ                       -              חבר מועצה

תמר עמר             -             חברת מועצה                     אברהם בן צבי                  -              חבר מועצה

נאוה כץ               -             חברת מועצה                     עו"ד עקיבא סילבצקי       -              יועץ משפטי

צורי דותן            -             חבר מועצה                        שרון הורוביץ                    -              גזבר המועצה

אפרת גנטק         -             חברת מועצה                     תמיר פוגל                         -              מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -             חבר מועצה                        מנהלי מחלקות

שלום רב,

הנדון : זימון ישיבת מועצה

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ב' ניסן, 15.3.2021 שתתקיים בבית ספר אלומים בדגן ברחוב הקציר 5.

על סדר היום:

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

20:00 -   ישיבת מועצה:

  • ועדת שמות
  • תיקון לחוק עזר העמדת רכב וחניתו
  • מחליף לאברהם בן צבי בוועדת ביקורת
  • תב"רים
  • עדכוני ראש המועצה
  • שונות

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים