בס"ד

‏ט' חשוון תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏3 נובמבר 2022

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ' חשון 14.11.2022  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

 

על סדר היום:
 

19:30 -   ישיבת מועצה:

- אישור מועדי ישיבות לשנת 2023

- הארכת תוקף חוקי עזר אגרת והיטל ביוב

- אישור פרוטוקולים 13.6, 30.5 שלא מן המניין, מן המניין 11.7

- חוק עזר לפיקוח על הגבלת מכירת בשר ומוצריו

- מינוי יו"ר לוועדת בטיחות בדרכים

-המלצות ועדת הקצאה למגרש לבניית מקווה בדגן.

- אישור עקרוני למתן הנחת ארנונה לחיילים כפי שאושר ע"י משרד הפנים

- המשך כביש 300 מגבעת התמר עד תחנת השאיבה – הצגת הפרויקט

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

בברכה,
    הראל טובי

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול