‏יח שבט תשפ"ג

‏‏‏‏‏‏‏9 פברואר 2023

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום ב', כב שבט 13.2.2023  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

 

על סדר היום:


 

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

 • אישור פרוטוקלים 5.9, 3.10 ישיבת מועצה מן המנין.
 • סיכום פעילות שנת 2022 בספריה הציבורית אפרת
 • הענקת תעודות למורים שפרשו מבית הספר "עשה חיל"
 • עדכוני מועצת נוער
 • הצבעה על הרכב המועצה הדתית
 • דוח מבקר המועצה ואישור פרוטוקל וועדת ביקורת
 • בקשת הצטרפות של קלי קיסלוביץ לועדת קליטה
 • אישור חוזה, הקצאת שטח המקווה לעמותת תיכון תפילתי.
 • מינוי שרון הורביץ כמ"מ מנכ"ל
 • צירוף חברים לועדת מכרזים
 • דוח כספי שנתי מבוקר במועצה המקומית אפרת לשנת התקציב 2021
 • תב"רים
 • עדכוני ראש מועצה

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,
 

      הראל טובי

מנכ"ל המועצה

 

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול