בס"ד

‏‏‏‏‏יום חמישי י"ד אלול תשפ"ג

‏31 אוגוסט 2023

 

לכבוד:

עודד רביבי                    ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

חנוך וולפה        -           חבר מועצה                    עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום ב',  כה' אלול  11.9.2023  שתתקיים בחדר הישיבות במועצה.

 

על סדר היום:

 

19:15 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה:

 

  • אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 13.3.2023
  • אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 12.6.2023
  • אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין 10.7.2023
  • אישור הקצאת מגרש 1103 לתב"ע 410/5/4
  • שינוי מורשה חתימה בבי"ס אורות עציון בנים
  • הארכת תוקף חוקי עזר אגרת ביוב והיטל ביוב
  • תב"רים
  • עדכוני ראש מועצה

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,
               שרון הורביץ

גזבר ומ"מ מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול