בס"ד

‏‏כ"ה שבט תשפ"ב

‏‏‏‏‏‏‏27 ינואר 2022

לכבוד:

עודד רביבי  ראש המועצה

אבי חדידה        -           חבר מועצה                    אורית סמואלס              -           חברת מועצה

דובי שפלר         -           חבר מועצה                    מנחם שפיץ                    -           חבר מועצה

תמר עמר           -           חברת מועצה                 אברהם בן צבי               -           חבר מועצה

נאוה כץ             -           חברת מועצה                 עו"ד עקיבא סילבצקי     -           יועץ משפטי

צורי דותן          -           חבר מועצה                    שרון הורוביץ                 -           גזבר המועצה

אפרת גנטק        -           חברת מועצה                 תמיר פוגל                      -           מבקר המועצה

זאב גרשינסקי    -           חבר מועצה                    מנהלי מחלקות

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', ו' אדר א' 7.2.2022 שתתקיים במטה הנוער.

על סדר היום:
 

19:00 -   ועדת תכנון ובניה

19:30 -   ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב לשנת  2022           

20:00-    ישיבת מועצה מן המניין:
               עדכוני ראש המועצה

             אישור פרוטוקולים 15.11 מן המניין ושלא מן המניין ו20.12

               תב"רים

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

 

העתק: מנהלי מחלקות

           סאמיט - חברת תמלול