הוועדה דנה בבקשות להיתר התואמות תב"ע וע"פ דין מפיקה את ההיתרים לגביהם.